Obchodné podmienky

1. Úvod

Linketica je systém sprostredkujúci sponzorované príspevky medzi Inzerentmi a Publishermi. Systém umožňuje Inzerentom dopytovať sponzorované príspevky a Publisherom ponúkať svoje reklamné priestory pre sponzorované príspevky. Systém obom stranám pomáha uzavrieť obchod, ktorý eviduje, archivuje a zúčtováva.

2. Definície

 • Používateľ služby – právnická alebo fyzická osoba staršia ako 15 rokov nezbavená svojprávnosti
 • Inzerent – Používateľ služby dopytujúci priestor pre sponzorované príspevky
 • Publisher – Používateľ služby ponúkajúci reklamný priestor pre sponzorované príspevky
 • Priestor – webová stránka alebo účet na sociálnej sieti vo vlastníctve alebo oprávnenom používaní publishera
 • Sponzorovaný príspevok – platený textový, obrazový alebo videopríspevok v Priestore Publisher, ktorý uverejnil Publisher za úhradu podľa dopytu Inzerenta a dohody s Inzerentom

3. Prevádzkovateľ

Webové stránky a sprostredkovateľský systém prevádzkuje:

Nuvio s. r. o.
Mrštíkova 399/2a
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec
IČ: 03314782
IČ DPH: CZ03314782

Firma zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 34506.

Kontakt:
E-mail: info@linketica.com

Bankový účet (CZK):
Fio banka, a. s.
2500889220/2010
IBAN: CZ2620100000002500889220
BIC: FIOBCZPPXXX

Bankový účet (EUR):
Fio banka, a. s.
2201015152/2010
IBAN: CZ6520100000002201015152
BIC: FIOBCZPPXXX

4. Priebeh spolupráce

4.1. Inzerent

Inzerent vyplní v administrácii svojho účtu Dopyt. Dopyt pomenuje a popíše, čo sa má propagovať. V dopyte možno požadovať navrhnutie príspevku Publisherom alebo inzerent zadá hotový text/obrázok/video na zverejnenie. K dopytu je možné vložiť prílohy podľa potreby (logo, grafika). U dopytu vyberie inzerent dopytované kanály, cieľový jazyk a cenu, ktorú je ochotný platiť za sponzorovaný príspevok.

U dopytu si inzerent môže zvoliť tieto cieľové jazyky sponzorovaných príspevkov:

 • čeština
 • slovenčina
 • angličtina
 • polština

U dopytu si inzerent môže zvoliť tieto cieľové kanály:

 • blog/magazín (PR článok)
 • Twitter (tweet)
 • Facebook (príspevok na stránke)
 • Instagram (fotopríspevok)
 • Youtube (videopríspevok)

U dopytu sa začnú zobrazovať ponuky priestorov od Publishera s ich cenou. Inzerent si z týchto ponúk vyberá. Pri vybraných priestoroch potvrdí záujem o sponzorovaný príspevok. Pri schválení priestoru sa zablokuje príslušná suma v kreditnom systéme inzerenta.

Pokiaľ je požadované navrhnutie textu/obrázku/videa, zašle na schválenie publisher inzerentovi navrhovaný príspevok. Navrhnutý príspevok inzerent schváli k publikácii alebo vedie s Publisherom diskusiu k vylepšeniu príspevku a potom ho schváli.

Systém automaticky stráži zverejnenie schváleného príspevku a po zverejnení prevedie blokovanú sumu z kreditného systému Publisherovi. Odkaz na zverejnený príspevok následne uvidí inzerent v prehľade dopytu.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aj v priebehu služby odmietnuť dopyt, a to na základe svojho vlastného uváženia.

4.2. Publisher

Publisher vyplní v administrácii formulár pre vloženie priestoru do systému. U reklamného priestoru vyplní jazyk, v ktorom je písaný a o aký kanál ide. K priestoru doplní aj svoje finančné preferencie za príspevok. Priestor pre fungovanie v systéme musí byť schválený administrátorom systému.

Systém podporuje tieto kanály:

 • blog/magazín (PR článok)
 • Twitter (tweet)
 • Facebook (príspevok na stránke)
 • Instagram (foto príspevok)
 • Youtube (video príspevok)

U schváleného priestoru sa zobrazujú dopyty po príspevkoch vo vhodných cenových reláciách. Publisher môže k vybraným dopytom ponúknuť svoj priestor.

Akceptácia priestoru je platná 10 dní od času akceptácie. Po ukončení platnosti akceptácie, pokiaľ nie je odovzdaný príspevok na schválenie, akceptácia nenávratne zaniká.

Článok na blog/magazín musí pri odovzdaní mať minimálnu dĺžku 1 normostrana (1800 znakov).

Keď je priestor u dopytu schválený, je publisher vyzvaný na zverejnenie požadovaného príspevku alebo k navrhnutiu vlastného príspevku. Vlastný návrh príspevku zasiela inzerentovi na schválenie. Navrhnutý príspevok môže inzerent prediskutovať a upravovať pred schválením.

Po zverejnení schváleného príspevku zadá publisher do systému URL zverejneného príspevku. Príspevok bude skontrolovaný a ak nebude nájdený rozpor bude Publisherovi pripísaný dohodnutý kredit.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aj v priebehu služby odmietnuť reklamný priestor, a to na základe svojho vlastného uváženia.

5. Financie

Všetky sumy v kreditnom systému prevádzkovateľa sú uvedené bez DPH.

Prevádzkovateľ vedie používateľovi kreditný účet na stránkach prevádzkovateľa.

Inzerent je povinný pred zamýšľaným využívaním služieb si dobiť kredit v dostatočnej výške na pokrytie požadovaných služieb. Dobitie kreditu sa uskutočňuje prevodom na bankový účet prevádzkovateľa alebo cez platobný systém GoPay s variabilným symbolom vygenerovaným v administrácii. Minimálna výška dobíjaného kreditu je 50 Eur bez DPH.

Fyzická osoba, nepodnikateľ, je vyplácaná okamžite, podnikajúca fyzická alebo právnická osoba je pred výplatou vyzvaná k zaslaniu faktúry. Ak je Publisher platca DPH, pripočíta sa DPH k výplate.

Prevádzkovateľ v prípade nedostatočného kreditu nie je povinný poskytovať služby sprostredkovania sponzorovaných príspevkov. Pri nedostatočnom kredite môžu byť niektoré služby obmedzené.

Nevyužitý kredit na žiadosť inzerenta prevádzkovateľ vráti na účet, z ktorého bol kreditný účet navýšený.

6. Vznik, priebeh a zánik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah vzniká riadnym vyplnením registračného formulára na stránkach prevádzkovateľa a potvrdením súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami. Všetky údaje v registračnom formulári musia byť kompletne a pravdivo vyplnené. Registráciu potvrdzuje zaslaným odkazom na zadaný email, ktorým disponuje, prípadne môže byť telefonicky kontaktovaný pre overenie pravdivosti zadaných údajov.

Používateľ služby môže kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah riadnou písomnou výpoveďou zaslanou na emailovú adresu info@linketica.com a uzavrieť tak svoj účet. Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia výpovede. Práva a povinnosti vzniknuté do dňa ukončenia poskytovania služieb zostávajú doručením výpovede nedotknuté.

Po podaní výpovede dokončí Používateľ služby a nedokončené obchody. Inzerentovi bude prebytočný kredit odoslaný na účet, z ktorého prišla posledná platba. Publisher bude prebytočný kredit riadne fakturovať.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aj v priebehu služby odmietnuť používateľa služby, a to na základe svojho vlastného uváženia.

Nepoužívané účty sú po roku bez aktivity používateľa rušené. Nevyplatený kredit môže prevádzkovateľ využiť na prevádzku služby.

7. Povinnosti používateľov služby

Používateľ služby sa nesmie zapojiť do akejkoľvek aktivity, ktorá poškodzuje dobrú povesť systému, prevádzkovateľa alebo subjektov spriaznených so systémom.

Používateľ služby sa nesmie zapojiť do akejkoľvek aktivity, ktorá pomocou technických prostriedkov poškodzuje prevádzku služby alebo právnických osôb so systémom.

Používateľ služby do systému nevkladá dopyty alebo priestory, ktoré odporujú zákonom jeho krajiny a dobrým mravom.

Používateľ služby je povinný uvádzať pravdivé údaje a nemanipulovať zavádzajúcim spôsobom s týmito údajmi. Prevádzkovateľ je oprávnený po používateľovi služby požadovať overenie udávaných údajov používateľom služby.

Používateľ služby je povinný nemeniť obsahovo a ani vizuálne schválené a vyplatené sponzorované príspevky po celú dobu ich zverejnenia pre konzumentov reklamného priestoru.

8. Dôvernosť a spracovanie osobných údajov

Používateľ služby je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách prevádzkovateľa a jeho systému, pokiaľ nebude tejto povinnosti zbavený na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Za dôverné informácie prevádzkovateľa sa považujú všetky informácie, ktoré nie sú verejne známe, najmä informácie o technológiách, programovom kóde, smerniciach a dokumentácii, technických podmienkach a ďalších dokumentoch, ktoré sa týkajú prevádzkovateľa alebo systému.

Používateľ služby súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním jeho osobných údajov poskytnutých pri registrácii, a to všetkých mien a priezviskov, miesta trvalého bydliska, telefónneho a emailového kontaktu. Účelom spracovania osobných údajov je poskytovanie služby používateľovi služby, ako komunikácia s používateľom služby. Používateľ služby zároveň súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ použil jeho meno a priezvisko (názov spoločnosti) vo svojich marketingových materiáloch, finančných výkazoch a v zoznamoch zákazníkov na svojich internetových stránkach. Súhlas je udelený na obdobie trvania spolupráce a ďalej na obdobie ďalších 10 rokov po ukončení spolupráce.

Prevádzkovateľ je pre zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie osobných údajov registrovaný u ÚOOÚ pod číslom 00055802.

9. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť, a to najmä v rozsahu skvalitňovania služby, spresňovania podmienok, ako aj v rozsahu poskytovania ďalších súvisiacich služieb. Oznámenie o nových podmienkach zašle prevádzkovateľ na kontaktnú emailovú adresu používateľa služby. Pokiaľ používateľ služby s novými podmienkami nesúhlasí, má právo vypovedať služby (pozri Vznik, priebeh a zánik zmluvného vzťahu).

Ak používateľ služby alebo prevádzkovateľ nepožaduje plnenie niektorého z ustanovení týchto zmluvných podmienok, neznamená to, že by sa takého ustanovenia zriekol trvalo, a má právo plnenie takéhoto ustanovenia vyžadovať kedykoľvek v budúcnosti.

Používateľ služby na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností a vylučuje ustanovenia upravujúce neúmerné skrátenie a použitie obchodných zvyklostí.

Používateľ služby nesmie bez predchádzajúceho písomného upozornenia prevádzkovateľa previesť žiadne zo svojich práv a povinností vyplývajúcich z týchto zmluvných podmienok na tretie osoby. Ak tak urobí, má prevádzkovateľ právo bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať danému odberateľovi účet so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami do doby vyjasnenia práv k účtu.

Prevádzkovateľ neručí za prípadnú ujmu odberateľovi v prípade zásahu vyššej moci a nepredvídaných udalostí (výpadky serverov, výpadky elektrickej energie, rozhodnutie orgánov verejnej moci, vojnový stav, teroristický útok, revolúcia, povodeň, živelná pohroma...). Poskytovateľ je povinný v takomto prípade urobiť také kroky, aby minimalizoval škody. Náklady vzniknuté za účelom minimalizácie škôd pri zásahu vyššej moci je poskytovateľ oprávnený požadovať od používateľa služby. Náklady na minimalizáciu škôd musia byť v rovnováhe so zachraňovanou hodnotou, teda nesmie byť vyššia ako cena obvyklá.