Regulamin

1. Wstęp

Linketica to system pośredniczący sponsorowane wpisy między Reklamodawcami i Twórcami treści. System pozwala Reklamodawcom zgłaszać zlecenie na sponsorowane wpisy a Twórcom oferować swoją powierzchnię reklamową dla sponsorowanych postów. System pomaga obu stronom zawrzeć współpracę, która rejestruje, archiwizuje i rozlicza.

2. Definicje

 • Użytkownik usługi - osoba prawna lub fizyczna w wieku powyżej 15 lat, która nie została ubezwłasnowolniona
 • Reklamodawca – Użytkownik usługi żądający miejsce dla sponsorowanych wpisów
 • Twórca treści – Użytkownik usługi oferujący powierzchnię reklamową dla sponsorowanych wpisów
 • Kanał marketingowy – strona internetowa lub konto sieci społecznościowej będące własnością lub legalnie wykorzystywane przez Twórcę treści
 • Sponsorowany wpis – płatny tekst, obraz lub wideo post w Przestrzeni Twórcy, opublikowany przez Twórcę za opłatą opartą na popytu Reklamodawcy i umowie z Reklamodawcą.

3. Operator

Operatorem stron internetowych oraz systemu pośredniczenia jest:

Nuvio s.r.o.
Mrštíkova 399/2a
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec
Republika Czeska
REGON: 03314782
NIP: CZ03314782

Firma zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Ústí nad Labem pod numerem C34506.

Dane kontaktowe:
E-mail: info@linketica.com

Rachunek bankowy (CZK):
Fio banka, a.s.
2500889220 / 2010
IBAN: CZ2620100000002500889220
BIC: FIOBCZPPXXX

Rachunek bankowy (EUR):
Fio banka, a.s.
2201015152 / 2010
IBAN: CZ6520100000002201015152
BIC: FIOBCZPPXXX

4. Przebieg współpracy

4.1. Reklamodawca

Reklamodawca wypełnia w administracyjnej części konta Zlecenie. Nada Zleceniu nazwę i opisze, co powinno być promowane. W razie potrzeby można poprosić Twórcę o zaprojektowanie postu lub Reklamodawca wprowadzi gotowy tekst / obraz / wideo do publikacji. W razie potrzeby można załączyć załączniki (logo, grafika). W Zleceniu Reklamodawca wybiera żądane kanały, język docelowy i cenę, jaką chce zapłacić za sponsorowany wpis.

W zleceniu może Reklamodawca wybrać następujące języki docelowe dla sponsorowanych postów:

 • czeski
 • słowacki
 • angielski
 • polski

W Zleceniu reklamodawca może wybrać następujące kanały docelowe:

 • blog/serwis (artykuł PR)
 • Twitter (tweet)
 • Facebook (publikacja na stronie)
 • Instagram (foto publikacja)
 • Youtube (wideo publikacja)

U zlecenia zaczną się pokazywać oferty Twórców wraz z ich kosztem. Reklamodawca wybiera z pośród tych ofert. W wybranych kanałach potwierdza zainteresowanie sponsorowanym postem. Zatwierdzenie kanału spowoduje zablokowanie kwoty w koncie reklamodawcy.

Jeśli konieczny jest projekt tekstu / obrazu / wideo, prześle Twórca proponowany post do reklamodawcy w celu zatwierdzenia. Proponowany post zatwierdzi reklamodawca do opublikowania lub prowadzi wraz z twórcą debatę w celu ulepszenia postu, a następnie post zatwierdzi.

System automatycznie monitoruje publikację zatwierdzonego postu, a po opublikowaniu przekazuje zablokowaną kwotę z konta reklamodawcy na konto twórcy. Link do opublikowanego postu będzie widoczny dla reklamodawcy w podsumowaniu zlecenia.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia w dowolnym momencie, również w trakcie świadczenia usługi, według własnego uznania.

4.2. Twórca

Twórca wypełni formularz administracyjny w celu włożenia kanału marketingowego do systemu. Dla kanału wypełni język, w którym został napisany, oraz o jaki kanał chodzi. Uzupełni także swoje finansowe preferencje za wpis. Kanał musi zostać zweryfikowany przez administratorów systemu.

System obsługuje następujące kanały:

 • blog/serwis (artykuł PR)
 • Twitter (tweet)
 • Facebook (publikacja na stronie)
 • Instagram (foto publikacja)
 • Youtube (wideo publikacja)

W zatwierdzonym kanału pokazują się zlecenia na wpisy w odpowiednich relacjach cenowych. Twórca może zaoferować swój kanał dla wybranych zleceń.

Akceptacja kanału jest ważna 10 dni od momentu przyjęcia. Po wygaśnięciu akceptacji, jeżeli post nie zostanie przyjęty, akceptacja nieodwracalnie wygasa.

Artykuł do blogu/serwisu musi mieć po złożeniu minimalną długość 1 strony standardowej (1800 znaków).

Po zatwierdzeniu kanału dla zlecenia jest twórca proszony o opublikowanie żądanego postu lub zaprojektowanie własnego postu. Sam projekt wniosku jest wysyłany do zatwierdzenia przez reklamodawcę. Proponowany post może zostać przedyskutowany i zredagowany przez reklamodawcę przed zatwierdzeniem.

Po opublikowaniu zatwierdzonego wpisu twórca wpisuje adres URL postu. Post zostanie sprawdzony i jeśli nie zostanie stwierdzona rozbieżność zostanie Twórcy przyznana umówiona kwota.

Operator zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie w trakcie usługi kanał odrzucić, według własnego uznania.

5. Finanse

Wszystkie kwoty w systemie są podawane bez podatku VAT.

Operator prowadzi dla użytkownika konto na stronie operatora.

Reklamodawca jest zobowiązany do zasilenia kredytu w wystarczającej wysokości, aby pokryć wymagane usługi przed zamierzonym wykorzystaniem usługi. Zasilenie kredytu jest wykonywane przelewem na rachunek bankowy operatora lub poprzez system płatności Gopay i zmienny symbol wygenerowany w administracji. Minimalna kwota kredytu to 1 000 CZK bez VAT.

Twórcy jest wynagrodzenie wypłacane co miesiąc na konto bankowe na początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym stan konta przekroczył 1 000 CZK bez VAT. Osobom fizycznym nieprowadzącym działalność wypłacana jest natychmiast, osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą zostaje wezwana do wysłania faktury przed dokonaniem płatności. Jeśli Wydawca jest płatnikiem podatku VAT, do kwoty zapłaty doliczany jest podatek VAT.

Operator w przypadku niewystarczających środków na koncie nie jest zobowiązany do świadczenia usług pośrednictwa sponsorowanych postów. W przypadku niewystarczających środków niektóre usługi mogą zostać ograniczone.

Niewykorzystane środki na żądanie reklamodawcy zostaną zwrócone przez operatora na rachunek, z którego konto zostało zasilone.

6. Powstanie, przebieg i zakończenie stosunku umownego

Stosunek umowny powstaje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej operatora i potwierdzenie zgody na niniejsze ogólne warunki. Wszystkie informacje w formularzu rejestracyjnym muszą zostać całkowicie i dokładnie wypełnione. Rejestracja potwierdzana jest poprzez wysłanie linku na podany adres e-mail lub może zostać przeprowadzony kontakt telefoniczny w celu weryfikacji prawdziwości wprowadzonych danych.

Usługobiorca może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę poprzez odpowiednie pisemne zawiadomienie wysłane na adres e-mail info@linketica.com w celu zamknięcia swojego konta. Wypowiedzenie wchodzi w życie z dniem doręczenia zawiadomienia. Prawa i obowiązki poniesione przed datą zakończenia usługi pozostają nienaruszone przez doręczenie zawiadomienia.

Po doręczeniu wypowiedzenia Użytkownik usług dokończy niekompletne transakcje. Pozostała kwota zostanie przesłana reklamodawcy na rachunek, z którego przyszła ostatnia płatność. Twórcy zostaną pozostałe środki odpowiednio fakturowane.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług użytkownikom w dowolnym momencie i podczas usługi według własnego uznania.

Nieużywane konta są po upływie jednego roku bez aktywności użytkownika anulowane. Niewypłacone środki mogą zostać wykorzystane przez operatora do obsługi usługi.

7. Obowiązki użytkownika usługi

Użytkownik usługi nie może angażować się w żadną działalność, która szkodzi reputacji systemu, operatora lub podmiotów powiązanych z systemem.

Użytkownik usługi nie może angażować się w żadną działalność, która w sposób techniczny uszkadza działanie usługi lub podmiotów powiązanych z systemem.

Użytkownik serwisu nie wystawia zlecenie lub kanał niezgodne z prawem swojego kraju i dobrymi obyczajami.

Użytkownik usługi ma obowizek podać prawdziwe informacje i nie wprowadzać w błąd w tych informacjach. Operator jest uprawniony do żądania od użytkownika usługi uwierzytelnienia danych dostarczonych przez użytkownika usługi.

Użytkownik usługi jest zobowiązany nie zmieniać treści ani wizualizacje zatwierdzonych i opłaconych sponsorowanych postów w okresie ich publikacji dla użytkowników przestrzeni reklamowej.

8. Poufność informacji i przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik usługi jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich poufnych informacji operatora i jego systemu, chyba że jest zwolniony z tego obowiązku za uprzednią pisemną zgodą operatora. Wszelkie informacje, które nie są publicznie znane, w tym informacje na temat technologii, kodu programu, wytycznych i dokumentacji, warunków technicznych i innych dokumentów odnoszących się do operatora lub systemu, są uważane za informacje poufne operatora systemu.

Użytkownik usługi zgadza się na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy rejestracji, w tym wszystkich imion i nazwisk, adresu, telefonu i adresu e-mail. Celem przetwarzania danych osobowych jest dostarczenie usługi użytkownikowi usług, a także komunikowanie się z użytkownikiem usługi. Jednocześnie użytkownik wyraża zgodę na używanie przez Operatora swojego imienia i nazwiska (nazwy firmy) w materiałach marketingowych, sprawozdaniach finansowych i listach klientów na swojej stronie internetowej. Zgoda jest udzielana na czas trwania współpracy i przez następne 10 lat po zakończeniu współpracy.

Operator jest zarejestrowany w UODO pod numerem 00055802 w celu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

9. Postanowienia końcowe

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków, w szczególności w zakresie poprawy obsługi, specyfikacji warunków, a także w zakresie świadczenia innych powiązanych usług. Powiadomienie o nowych warunkach zostanie wysłane przez operatora na kontaktowy adres e-mail użytkownika serwisu. Jeśli użytkownik nie zgadza się z nowymi warunkami, ma prawo do wypowiedzenia usługi (patrz Powstanie, przebieg i zakończenie stosunku umownego).

Jeżeli użytkownik usług lub operator nie wymaga przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków, nie oznacza to, że będzie on na stałe zrezygnował z takiego postanowienia i ma prawo zażądać spełnienia takiego postanowienia w dowolnym momencie w przyszłości.

Użytkownik usługi ponosi ryzyko zmiany okoliczności i wyklucza przepisy dotyczące nieproporcjonalnej redukcji i stosowania praktyk biznesowych.

Użytkownik usługi nie może przenieść jakichkolwiek swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków na osoby trzecie bez uprzedniego pisemnego powiadomienia operatora. Jeśli tak się stanie, operator jest uprawniony bez uprzedniego powiadomienia do zablokowania konta klienta, z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami do momentu wyjaśnienia praw do konta.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne szkody dla abonenta w przypadku działania siły wyższej i nieprzewidzianych zdarzeń (przerwy w działaniu serwerów, przerwy w zasilaniu, decyzje władz publicznych, wojna, atak terrorystyczny, rewolucja, powódź, katastrofa naturalna, ...). W takim przypadku Dostawca jest zobowiązany do podjęcia kroków w celu zminimalizowania szkód. Koszty poniesione w celu zminimalizowania szkód spowodowanych działaniem siły wyższej jest uprawniony dostawca żądać od użytkownika usługi. Koszt minimalizacji szkód musi być w równowadze z wartością uratowaną, tzn. nie może być wyższy od zwykłej ceny.