Obchodní podmínky

1. Úvod

Linketica je systém zprostředkovávající sponzorované příspěvky mezi Inzerenty a Publishery. Systém umožňuje Inzerentům poptávat sponzorované příspěvky a Publisherům nabízet své reklamní prostory pro sponzorované příspěvky. Systém oběma stranám pomáhá uzavřít obchod, který eviduje, archivuje a zúčtovává.

2. Definice

 • Uživatel služby - právnická nebo fyzická osoba starší 15 let nezbavená svéprávnosti.
 • Inzerent – Uživatel služby poptávající prostor pro sponzorované příspěvky
 • Publisher – Uživatel služby nabízející reklamní prostor pro sponzorované příspěvky
 • Prostor – webová stránka nebo účet na sociální síti v vlastnictví nebo oprávněném užívání Publishera
 • Sponzorovaný příspěvek – placený textový, obrazový nebo video příspěvek v Prostoru Publishera, který uveřejnil Publisher za úplatu dle poptávky Inzerenta a domluvy s Inzerentem.

3. Provozovatel

Webové stránky a zprostředkovatelský systém provozuje:

Nuvio s.r.o.
Mrštíkova 399/2a
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec
IČ: 03314782
DIČ: CZ03314782

Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34506.

Kontakt:
Telefon: +420 774 493 246
E-mail: info@linketica.com

Bankovní účet (CZK):
Fio banka, a.s.
2500889220 / 2010
IBAN: CZ2620100000002500889220
BIC: FIOBCZPPXXX

Bankovní účet (EUR):
Fio banka, a.s.
2201015152 / 2010
IBAN: CZ6520100000002201015152
BIC: FIOBCZPPXXX

4. Průběh spolupráce

4.1. Inzerent

Inzerent vyplní v administraci svého účtu Poptávku. Poptávku pojmenuje a popíše co se má propagovat. V poptávce lze požadovat navrhnutí příspěvku publisherem nebo inzerent zadá hotový text/obrázek/video ke zveřejnění. K poptávce lze vložit přílohy dle potřeby (logo, grafika). U poptávky vybere inzerent poptávané kanály, cílový jazyk a cenu, kterou je ochoten platit za sponzorovaný příspěvek.

U poptávky si inzerent může zvolit tyto cílové jazyky sponzorovaných příspěvků:

 • čeština
 • slovenština
 • angličtina
 • polština

U poptávky si inzerent může zvolit tyto cílové kanály:

 • blog/magazín (PR článek)
 • Twitter (tweet)
 • Facebook (příspěvek na stránce)
 • Instagram (foto příspěvek)
 • Youtube (video příspěvek)

U poptávky se začnou zobrazovat nabídky prostorů od Publisherů s jejich cenou. Inzerent si z těchto nabídek vybírá. U vybraných prostorů potvrdí zájem o sponzorovaný příspěvek. Při schválení prostoru se zablokuje příslušná částka v kreditním systému inzerenta.

Pokud je požadováno navrhnutí textu/obrázku/videa, zašle ke schválení publisher inzerentovi navrhovaný příspěvek. Navrhnutý příspěvek inzerent schválí k publikaci nebo vede s publisherem diskuzi k vylepšení příspěvku a poté ho schválí.

Systém automaticky hlídá zveřejnění schváleného příspěvku a po zveřejnění převede blokovanou částku z kreditního systému publisherovi. Odkaz na zveřejněný příspěvek následně uvidí inzerent v přehledu poptávky.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv i v průběhu služby odmítnout poptávku, a to na základě svého vlastního uvážení.

4.2. Publisher

Publisher vyplní v administraci formulář pro vložení prostoru do systému. U reklamního prostoru vyplní jazyk v kterém je psán a o jaký kanál se jedná. K prostoru doplní i své finanční preference za příspěvek. Prostor pro fungování v systému musí být schváleno administrátory sytému.

Systém podporuje tyto kanály:

 • blog/magazín (PR článek)
 • Twitter (tweet)
 • Facebook (příspěvek na stránce)
 • Instagram (foto příspěvek)
 • Youtube (video příspěvek)

U schváleného prostoru se zobrazují poptávky po příspěvcích ve vhodných cenových relacích. Publisher může k vybraným poptávkám nabídnout svůj prostor.

Akceptace prostoru je platná 10 dní od času akceptace. Po ukončení platnosti akceptace, pokud není odevzdán příspěvek ke schválení, akceptace nevratně zaniká.

Článek na blog/magazín musí při odevzdání mít minimální délku 1 normostrana (1800 znaků).

Když je prostor u poptávky schválen, je publisher vyzván ke zveřejnění požadovaného příspěvku nebo k navrhnutí vlastního příspěvku. Vlastní návrh příspěvku zasílá inzerentovi ke schválení. Navrhnutý příspěvek může inzerent diskutovat a upravovat před schválením.

Po zveřejnění schváleného příspěvku zadá publisher do systému URL zveřejněného příspěvku. Příspěvek bude zkontrolován a pokud nebude nalezen rozpor bude publisherovi připsán domluvený kredit.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv i v průběhu služby odmítnout reklamní prostor, a to na základě svého vlastního uvážení.

5. Finance

Všechny částky v kreditním systému provozovatele jsou uvedeny bez DPH.

Provozovatel vede uživatelovi kreditní účet na stránkách provozovatele.

Inzerent je povinen před zamýšleným využívání služeb si dobít kredit v dostatečné výši na pokrytí požadovaných služeb. Dobití kreditu se uskutečňuje převodem na bankovní účet provozovatele nebo skrze platební systém Gopay a variabilním symbolem vygenerovaným v administraci. Minimální výše dobíjeného kreditu je 1 000 CZK bez DPH.

Fyzické osobě nepodnikající je vyplácena okamžitě, podnikající fyzické nebo právnická osoba je před výplatou vyzvána k zaslání faktury. Pokud je Publisher plátce DPH, přičítá se DPH k výplatě.

Provozovatel v případě nedostatečného kreditu není povinen poskytovat služby zprostředkování sponzorovaných příspěvků. Při nedostatečném kreditu můžou být některé služby omezeny.

Nevyužitý kredit na žádost inzerenta provozovatel vrátí na účet z kterého byl kreditní účet navýšen.

6. Vznik, průběh a zánik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká řádným vyplněním registračního formuláře na stránkách provozovatele a potvrzením souhlasu s těmito všeobecnými podmínkami. Všechny údaje v registračním formuláři musí být kompletně a pravdivě vyplněny. Registraci potvrzuje zaslaným odkazem na zadaný email, kterým disponuje, případně může být telefonicky kontaktován pro ověření pravdivosti zadaných údajů.

Uživatel služby může kdykoliv ukončit smluvní vztah řádnou písemnou výpovědí zaslanou na emailovou adresu info@linketica.com a uzavřít tak svůj účet. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení výpovědi. Práva a povinnosti vzniklé do dne ukončení poskytování služeb zůstávají doručením výpovědi nedotčeny.

Po podání výpovědi dokončí Uživatel služby nedokončené obchody. Inzerentovi bude přebývající kredit odeslán na účet z kterého přišla poslední platba. Publisherovi bude přebývající kredit řádně fakturován.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv i v průběhu služby odmítnout uživatele služby, a to na základě svého vlastního uvážení.

Nepoužívané účty jsou po roce bez aktivity uživatele rušeny. Nevyplacený kredit může provozovatel využít na provoz služby.

7. Povinnosti uživatele služby

Uživatel služby se nesmí zapojit do jakékoliv aktivity, která poškozuje dobrou pověst systému, provozovatele nebo subjektů spřízněných s systémem.

Uživatel služby se nesmí zapojit do jakékoliv aktivity, která pomocí technických prostředků poškozuje provoz služby nebo subjektů spřízněných se systémem.

Uživatel služby se nesmí zapojit do jakékoliv aktivity, která pomocí technických či jiných prostředků získává hromadně data a informace ze systému.

Uživatel služby do systému nevkládá poptávky nebo prostory, která odporují zákonům jeho země a dobrým mravům.

Uživatel služby se nesmí zapojit do jakékoliv aktivity, která pomocí technických či jiných prostředků získává hromadně data a informace ze systému.

Uživatel služby je povinen uvádět pravdivé údaje a nemanipulovat zavádějícím způsobem s těmito údaji. Provozovatel je oprávněn po uživatelovi služby požadovat ověření udávaných údajů uživatelem služby.

Uživatel služby je povinen neměnit obsahově a ani vizuálně schválené a proplacené sponzorované příspěvky po celou dobu jejich zveřejnění pro konzumenty reklamního prostoru.

8. Důvěrnost informací a zpracování osobních údajů

Uživatel služby je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích provozovatele a jeho systému, pokud nebude této povinnosti zproštěn na základě předchozího písemného souhlasu provozovatele. Za důvěrné informace provozovatele se považují veškeré informace, které nejsou veřejně známé, zejména pak informace o technologiích, programovém kódu, směrnicích a dokumentaci, technických podmínkách a dalších dokumentech, které se týkají provozovatele nebo systému.

Uživatel služby souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním jejich osobních údajů poskytnutých při registraci, a to všech jmen a příjmení, místa trvalého bydliště, telefonního a emailového kontaktu. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby uživatelovi služby, jakož komunikace s uživatel služby. Uživatel služby zároveň souhlasí s tím, aby provozovatel použil jejich jméno a příjmení (název společnosti) ve svých marketingových materiálech, finančních výkazech a v seznamech zákazníků na svých internetových stránkách. Souhlas je udělen na období trvání spolupráce a dále na období dalších 10 let po ukončení spolupráce.

Provozovatel je pro shromažďování, uchovávání a zpracováním osobních údajů registrován u UOOU pod číslem 00055802.

9. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, a to zejména v rozsahu zkvalitňování služby, zpřesňování podmínek, jakož i v rozsahu poskytování dalších souvisejících služeb. Oznámení o nových podmínkách zašle provozovatel na kontaktní emailovou adresu uživatele služby. Pokud uživatel služby s novými podmínkami nesouhlasí, má právo vypovědět služby (viz Vznik, průběh a zánik smluvního vztahu).

Pokud uživatel služby nebo provozovatel nepožaduje plnění některého z ustanovení těchto smluvních podmínek, neznamená to, že by se takového ustanovení zřekl trvale, a má právo plnění takového ustanovení vyžadovat kdykoli v budoucnu.

Uživatel služby na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a vylučují ustanovení upravující neúměrné zkrácení a použití obchodních zvyklostí.

Uživatel služby nesmí bez předchozího písemného upozornění provozovatele převést žádné ze svých práv a povinností vyplývající z těchto smluvních podmínek na třetí osoby. Pokud tak učiní má provozovatel právo bez předchozího upozornění zablokovat danému odběratelovi účet, se všemi z toho plynoucími důsledky do doby vyjasnění práv k účtu.

Provozovatel neručí za případnou újmu odběratelovi v případě zásahu vyšší moci a nepředvídaných událostí (výpadky serverů, výpadky elektrické energie, rozhodnutí orgánů veřejné moci, válečný stav, teroristický útok, revoluce, povodeň, živelná pohroma,...). Poskytovatel je povinen v takovém případě učinit takové kroky, aby minimalizoval škody. Náklady vzniklé za účelem minimalizace škod při zásahu vyšší moci je poskytovatel oprávněn požadovat po uživatelovi služby. Náklady na minimalizaci škod musí být v rovnováze s zachraňovanou hodnotou, tedy nesmí být vyšší než cena obvyklá.